Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1.ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ:
Η εταιρία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών, τα οποία αναγνωρίζονται αυτόματα από το διακομιστή του δικτύου (webserver) όπως η διεύθυνση (IP), το όνομα χώρου (domain name) καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του τερματικού εξοπλισμού κάθε επισκέπτη-χρήστη. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται με τη βοήθεια των “cookies”.

2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “COOKIES”:
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία η ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή του επισκέπτη – χρήστη όταν την επισκέπτεται. Με τον τρόπο αυτό, η ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις του επισκέπτη – χρήστη (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι ο επισκέπτης – χρήστης δεν χρειάζεται να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα.

3.ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ “COOKIES”:
Ο επισκέπτης – χρήστης της ιστοσελίδας με την πρόσβαση και την παραμονή του σε αυτήν και με την αποδοχή στο εικονίδιο – τετράγωνο που υπάρχει στο αναδυόμενο παράθυρο (pop up), παρέχει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του, ώστε να γίνεται αυτόματη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών ή απόκτηση πρόσβασης από την ιστοσελίδα σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στο τερματικό εξοπλισμό του. Επισημαίνεται ότι, όταν ο επισκέπτης ρητά ζήτησε την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας από την ιστοσελίδα, τότε δεν απαιτείται η συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση των cookies που συνδέονται άμεσα με την υπηρεσία αυτή, καθώς αυτή τεκμαίρεται.
Η πρόσβαση και η περιήγηση στην ιστοσελίδα επιτρέπεται χωρίς την υποχρέωση της αποκάλυψης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ανωνυμία). Εάν ο επισκέπτης-χρήστης επιλέξει την ανώνυμη περιήγησή του στην ιστοσελίδα τότε στα cookies περιλαμβάνονται η ανάλυση των δεδομένων, η φυλλομέτρηση και η διαφήμιση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Εάν ο επισκέπτης – χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει cookies, τότε έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει το σύστημά του κατά τρόπο ώστε να ενημερώνεται για την εγκατάστασή τους ή να αρνείται την εγκατάσταση. Εντούτοις, εάν γίνει αυτόματη απενεργοποίηση των cookies ο χρήστης δεν θα έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

4.ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Η ιστοσελίδα συλλέγει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχουν με τη θέλησή τους οι επισκέπτες-χρήστες της και οι πελάτες της. Με τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας που θα βρει στην ιστοσελίδα, στο ειδικό πεδίο “επικοινωνία”, ο επισκέπτης- χρήστης συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμός τηλεφώνου) και αποστέλλει μήνυμα προς την ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που ο επισκέπτης – χρήστης γνωστοποίησε σε αυτήν προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί του και να παρέχει πληρέστερα τις υπηρεσίες της. Ως εκ τούτου, η ιστοσελίδα συλλέγει και επεξεργάζεται τα γενικά προσωπικά δεδομένα (οικογενειακά χαρακτηριστικά, εκπαιδευτικά προσόντα, περιουσιακά στοιχεία και λοιπά ενδιαφέροντα) που ο επισκέπτης – χρήστης και ο πελάτης της γνωστοποιεί και συγκατατίθεται στην επεξεργασία τους για το σκοπό της διαχείρισης των πελατών και των διαφημιστικών προωθητικών ενεργειών (marketing) προς αυτούς. Η εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία προσωπικής αναγνώρισης (π.χ. κωδικός εισόδου) και οικονομικής αναγνώρισης (π.χ. αριθμό πιστωτικής κάρτας, διεύθυνση (IP), αριθμός πελάτη και ταυτότητα πληρωμής) μόνο για τη διαχείριση των πελατών της.

5. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ:
Η συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων έχει ως κύριο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της πλοήγησης του επισκέπτη – χρήστη στην ιστοσελίδα, βάσει των ενδιαφερόντων του καθώς και την εξασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, που πραγματοποιείται με τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων της επικοινωνίας και της συναλλαγής. Ο επισκέπτης – χρήστης με την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας παρέχει τη ρητή συναίνεσή του στον υπεύθυνο επεξεργασίας να προβεί σε συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, που είναι αναγκαία για την ενημέρωση του, τόσο στο προσυµβατικό στάδιο όσο και για την τυχόν εκτέλεση της σύµβασης.

6.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Η ιστοσελίδα δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών – χρηστών ούτε των πελατών της σε τρίτους (δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς), χωρίς τη προηγούμενη συγκατάθεσή τους. Η συγκατάθεση για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων είναι ρητή και παρέχεται είτε με έγγραφη βεβαίωση είτε με ειδική επισημείωση σε συγκεκριμένο σημείο της ιστοσελίδας (click). Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να άρει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε με έγγραφη αίτηση στο email του υπεύθυνου επεξεργασίας.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ:
Ο επισκέπτης – χρήστης της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα συγκεκριμένα δεδομένα και δικαιούται να ζητήσει τη συμπλήρωση, διόρθωση ή διευκρίνησή τους. Επίσης, το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει δικαίωμα να λαμβάνει ανέξοδα από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας κάθε πληροφορία σχετικά με την ύπαρξη ή μη της επεξεργασίας δεδομένων και πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων υπό επεξεργασία, καθώς και κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή το κλείδωμα των δεδομένων.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
Η εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο σύννομο και θεμιτό, δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως προέλευση, φρονήματα, πεποιθήσεις, υγεία κλπ.) και δεν θίγει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του επισκέπτη και χρήστη. Η διαβίβαση των δεδομένων από τον επισκέπτη – χρήστη και πελάτη γίνεται με μέθοδο ασφαλούς διαβίβασης.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Η εταιρία μας τηρεί με αυστηρότητα πολιτική ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων από κάθε παράνομη πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση και τροποποίηση και από εκούσια ή ακούσια καταστροφή. Εντούτοις, η ιστοσελίδα επιτρέπει στον επισκέπτη-χρήστη την επικοινωνία ή την αποστολή πληροφοριών κατά τη διαβίβαση των οποίων μπορεί να παρεμβληθούν τρίτοι και να αποκτήσουν πρόσβαση. Η εταιρία δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη εάν τα δεδομένα αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης που επιφέρει ζημία ή βλάβη στο υποκείμενό τους, εφόσον δεν διαπιστώθηκε βαρεία αμέλεια ή δόλος της. Ο επισκέπτης – χρήστης αναγνωρίζει τους υφιστάμενους περιορισμούς που αφορούν την εν γένει ασφάλεια του διαδικτύου και αποδέχεται το γεγονός ότι η ιστοσελίδα δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη προστασία, ενάντια σε κακόβουλες πρακτικές τρίτων προσώπων (όπως, ιδίως τη διάδοση ιού, ή την αποκρυπτογράφηση δεδομένων).

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:
Η ιστοσελίδα λαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο, ώστε οι πληροφορίες και οι δημοσιεύσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα να είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Εντούτοις, η εταιρία δεν εγγυάται ούτε την ακρίβεια των πληροφοριών και των δημοσιευμάτων, ούτε και την αξιοπιστία τους και συνεπώς δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών – χρηστών, πελατών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη θα μπορούσε να προκληθεί από τον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.
Η εταιρία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των πινάκων ανακοινώσεων (bulletin boards) ή των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) που δημοσιεύει, καθώς και για κάθε διαδιδόμενη πληροφορία η οποία είναι ανακριβής και εσφαλμένη ή θα μπορούσε να κριθεί απειλητική, δυσφημιστική ή σκανδαλώδης. Απαγορεύεται η μετάδοση ή προσάρτηση μηνυμάτων ή πληροφοριών που είναι δυνατό να επιφέρουν ποινική ή αστική ευθύνη. Η ιστοσελίδα δύναται να αφαιρέσει κάθε πληροφορία ή δημοσίευμα που αναρτάται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της και η εταιρία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος της σε περίπτωση παράβασης των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.